งานสื่อการเรียนการสอน
        1.  นางสาวพลอยนภา  ภิญโญวัย                            ทำหน้าที่  งานสื่อการเรียนการสอน

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
1.  วางแผนจัดหา  จัดทำ  การให้บริการสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
2.  จัดหา รวบรวมวัสดุ  สิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3.  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
4.  พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การศึกษาทางไกล  การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.  รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
6.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ปิด เพื่อกลับเมนูเดิม