งานครูที่ปรึกษา
1.  นางสาวลัดดาวัลย์  ตั้งศิริเสถียร              ทำหน้าที่  งานครูที่ปรึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1.  เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
2.  ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  การจัดทำ  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน  และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
3.  ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
4.  ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน  ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน  นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา  การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  การขอเปลี่ยน  ขอเพิ่ม  และการขอถอนรายวิชา  การขอพักการเรียน  การโอนย้าย  การลาออก  การขอผ่อนผัน  หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ติดตาม  แนะนำ  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
5.  ประสานกับครู  แผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
6.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเตรียมเครื่องมือแบบฟอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


ปิด เพื่อกลับเมนูเดิม