งานปกครอง
        1.  นายอำนาจ  เขียนสำโรง                    ทำหน้าที่หัวหน้า  งานปกครอง
        2.  นางสาวอัมราภรณ์  ปิ่นสุวรรณ            ทำหน้าที่  งานปกครอง
        3.  นายอรรถพล  กองศรี                      ทำหน้าที่  งานปกครอง
        4. นายวิชิตชัย  ประณีตพลกรัง                ทำหน้าที่  งานปกครอง                     

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
1.  ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.  ประสานกับครูที่ปรึกษา  แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
3.  ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  นักศึกษาและเจ้าหน้าที่  จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
4.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง  เพื่อพิจารณาลงโทษนักเรียน  นักศึกษา
5.  พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
6.  ประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
7.  จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ  กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย  ข้อบังคับ
8.  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


ปิด เพื่อกลับเมนูเดิม