งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
        1.  นางสาวลัดดาวัลย์   ตั้งศิริเสถียร         ทำหน้าที่  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
1.  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ
2.  จัดทำคู่มือนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3.  ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
4.  บริการให้คำปรึกษา  แนะแนวอาชีพ  และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการอบรม
5.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน  สถานประกอบการ  เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6.  สร้างระบบเครือข่าย  การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายในและนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
7.  ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ  ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
8.  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ปิด เพื่อกลับเมนูเดิม