งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
        1.  นางภัครณัฐ  ปักกะสัง        ทำหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
       
        มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
        1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
        2.  วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
        3.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  แผนกวิชา และงานต่าง ๆในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ  บุคคล  องค์กรและหน่วยงานภายนอก  ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายการศึกษา
        4.  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
        5.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
        6.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
        7.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
        8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 


ปิด เพื่อกลับเมนูเดิม