นางสาววชิราภรณ์  เขียนนอก

 

งานบุคลากร
1.  นางสาววชิราภรณ์  เขียนนอก             ทำหน้าที่  งานบุคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
1.  แนะนำเผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2.  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
3.  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
4.  ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงาน  และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
5.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรางวัลครูดีเด่น การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
6.  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัว   การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ  การออกหนังสือ และการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
7.  การดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
8.  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
9.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11.  ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กลับหน้าหลัก