นางสาวอัมราภรณ์  ปิ่นสุวรรณ์

 

งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
1.  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
2.  รับผิดชอบต่อศูนย์การติดต่อ สื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายใน  และภายนอกสถานศึกษา  เช่น  ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก  สถานีวิทยุ  และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
3.  เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ  ประสานงานกับชุมชน  ท้องถิ่นส่วนราชการ  สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
4.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กลับหน้าหลัก