นางสาววชิราภรณ์  เขียนนอก

 

 งานทะเบียน
       
       
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
        1.  จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
        2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา การตรวจหลักฐานต่าง ๆ
        3.  ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
        4.  ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา  ลงทะเบียนภายหลังกำหนด  การขอพักการเรียน  การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา  และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
        5.  จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
        6.  ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ที่ต้องสอบแก้ตัว  การสอบทดแทน  การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา  เพื่อนำเสนอรายงานให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแต่กรณี
        7.  ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล  จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  และ ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        8.  รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค  ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
        9.  ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
        10.  รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียน  นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การลาออก  การพักการเรียน  การโอน  ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ฯลฯ
        11.  ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
        12.  จัดระบบการเก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ
        13.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
        14.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
        15.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
        16.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
        17.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลับหน้าหลัก