งานวัดผลและประเมินผล
       
        มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
        1.  ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
        2.  กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
        3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
        4.  ตรวจสอบการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย  เพื่ออนุมัติผลการเรียน
        5.  รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
        6.  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
        7.  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
        8.  เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
        9.  ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์      
        10.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
        11.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
        12.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
        13.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลับหน้าหลัก