งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
       
                                                                            
        มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
        1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
        2.  ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา ได้แก่   องค์การนักศึกษาวิชาชีพแห่งประเทศไทย  
        3.  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม  ชุมชน  และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์
        4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาการ  และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
        5.  ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ  และนักศึกษาวิชาทหาร
        6.  ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
        7.  ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
        8.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
        9.  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
        10.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
        11.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
        12.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลับหน้าหลัก