งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
       
        มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
        1.  จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
        2.  จัดทำแผนและคู่มือการฝึกงานตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
        3.  วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ  ติดตามการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล  ควบคุมกำกับดูแลและแก้ปัญหาต่าง ๆ
        4.  ประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
        5.  ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
        6.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
        7.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
        8.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กลับหน้าหลัก