ชื่อ - นามสกุล :นายอำนาจ เขียนสำโรง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพฤติกรรม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ห้องพัฒนา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอาคารและสถานที่
หน้าที่ในกลุ่ม :