ชื่อ - นามสกุล :นายสมภพ จุลถาวรทรัพย์
ตำแหน่ง :ครูผู้สอน/ฝ่ายสารสนเทศ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานมาตรฐานการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :