ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปริดา มะลาเหลือง
ตำแหน่ง :ครูผู้สอน/หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :