ชื่อ - นามสกุล :นางอำพร กาวนอก
ตำแหน่ง :ครูผู้สอน/งานวิชาการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :