ชื่อ - นามสกุล :นางสาว พลอยนภา ภิญโญวัย
ตำแหน่ง :ครูผู้สอน/งานวัดผลและประเมินผล/งานสารสนเทศ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :242ถนน7ต.บัวใหญ่อ.บัวใหญ่จ.นครราชสีมา
Telephone :089-946661
Email :Plognapa-plog@hotmail.com