ชื่อ - นามสกุล :นายไกรลาศ ปลั่งกลาง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :